រោងចក្រក្រុមហ៊ុនផលិតនិងក្រណាត់ពីប្រទេសចិន

ផលិតផល

»ផលិតផល

polyester Microfiber ក្រណាត់

polyester Pongee ក្រណាត់

polyester Satin ក្រណាត់

polyester chiffon ក្រណាត់

polyester Koshibo ក្រណាត់

polyester taffeta ក្រណាត់

polyester សតិក្រណាត់

polyester Taslan ក្រណាត់

polyester Oxford បានក្រណាត់

polyester Cordura ក្រណាត់

polyester Stretch ក្រណាត់

nylon taffeta ក្រណាត់

nylon Oxford បានក្រណាត់

nylon Taslan ក្រណាត់

nylon Stretch ក្រណាត់

nylon Cordura ក្រណាត់

ការប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្តក្រណាត់

Bond ក្រណាត់